4วันเ กิดรับโ ชคก้อนใ หญ่ในรอบปี ดว งเ ฮงร่ำร วยเป็นเศ รษฐี

เกิ ดวันจั นทร์ ค่อนข้างจะมี ม ร สุ มชี วิตหนักม า ก ทีเดียว เ รื่ อ งอะไรก็มีปั ญหา ทั้งความรัก การเงิ นการงานมีปั ญ ห าหนักหน่วงม า ก